Faculties

CA Yogesh Kanchan Panchakshari

(M.com, FCA, CWA (Grad), CIMA London (Level 2)

Mrs. Monali Y. Panchakshari

(M.com, DTL, DBM)

Mr. Hitesh Mehta

B.com, MBA in Marketing

Mr. Mahesh Wadekar

B. Sc. Computer Science

Samiksha Patel.

MBA HR. 

Rahul Gangwani

BBA, MBA, MA(English)

Mr. Chetan Jain

M.Com, CA Final

Harshada Shreyas Wankhede

CA, B.Com

Saurabh S. Patil

Bachelor of Engineering( E&TC) 

Arpita Akolkar

Bachelor in English

Arpita Akolkar

Bachelor in English

Saurabh S. Patil

Bachelor of Engineering( E&TC) 

Arpita Akolkar

Bachelor in English

Arpita Akolkar

Bachelor in English

Saurabh S. Patil

Bachelor of Engineering( E&TC) 

Arpita Akolkar

Bachelor in English